DERS İÇERİKLERİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

 
MAT 101 MATEMATİK I (4-0) 4
Kompleks Sayılar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Çeşitli Uygulamaları, Fonksiyonlar ve GrafikÇizimi, Trigonometri ve Hiperboller, Diferansiyel Tanımı ve Uygulamaları, Rolle ve Ortalama DeğerTeoremleri, Parametrik Denklemler, Kutupsal Koordinatlar, Belirsiz İntegral Tanımı, Kısmi İntegrasyon, Binom İntegralleri, Belirli İntegral Tanımı, Düzlemsel Bölgelerin Alanları, DönelCisimlerin Hacimleri ve Yüzey Alanları, Eğri Yayının Uzunluğu, Düzlem Analitik Geometri. Matris Cebirine Giriş, Matrislerde Toplama ve Çarpma, Bazı Özel Matrisler, Bir Kare MatrisinTranspozesi, Uygulaması, Determinantlar ve Özellikleri, Laplace Açılımı, Bir Matrisin Rankı ve DenkMatrisler. Ek Matris, Bir Matrisin Tersi, Lineer Denklem Sistemlerinin Çözüm Yöntemleri, Vektörler, Lineer Bağımlılık ve Lineer Bağımsızlık, Bir Matrisin Özdeğerleri ve Özvektörleri, Cayley – Hamilton Teoremi.
Ders Kitabı:
 • Thomas, Thomas’ Calculus, Pearson Addison-Wesley, 2005.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Robert A.Adams, Calculus.
 
FİZ 101 FİZİK I (3-0) 3
Ölçme, vektörel hareket, parçacık dinamiği, iş ve enerji, çarpışmalar, dönme dinamiği ve kinematiği, rijit cisimlerin dengesi, osilasyonlar, akışkanlar mekaniği, elastik ortamda dalgalar, ses dalgaları.
Ders Kitabı:
 • Fizik I (Mekanik), F.J.Keller, W.E.Gettys, M.J.Skove, Çeviri Editörü: R.Ömür Akyüz, Literatür Yay., 2006.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Modern Üniversite Fiziği,Cilt-1(Mekanik), Çevirisi:Prof.Dr.Fahri Domaniç, Prof.Dr.Enis Erdik, Prof.Dr.N.Zengin, Çağlayan Kitabevi ,2000.
 
BMM 101 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2-0) 2
Üniversite, fakülte ve bölümün tanıtımı, Yönetmelikler ve WEB sayfası. Bilim ve teknolojinin tarihsel gelişimi süresince Biyomedikal mühendisliğinin doğuşu; tıp, mühendislik ve temel bilimlerle ilişkileri; günümüzde ana çalışma alanları. Öğrencilerin, mesleğin temel kavramları, teknikleri ve yöntemlerine yönelik kütüphane araştırmaları ve sunumlarından oluşur.
Ders Kitabı:
 •  Introduction to Biomedical Engineering (Third Edition), John Enderle & Joseph Bronzino, Academic Pres, UK, 2011.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Biomedical Engineering: Bridging Medicine and Technology, W. Mark Saltzman, Cambridge University Pres, UK, 2009.
 • Introduction to Biomedical Engineering, Michael M. Domach, Prentice Hall, 2003.
 
 
BMM 103 TEKNİK RESİM (2-2) 3
Bilgisayar destekli teknik resim. Geometrik çizimler. İzdüşüm metotları ve görünüşler. Ölçülendirme. Kesit görünüşler. Yardımcı görünüşler. İzometrik resim.
Ders Kitabı:
 • George Omura AutoCAD LT 2009, Alfa Yay., 2009
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Pancarcı, M.E. Öcal, Yapı Teknik Resmi, Birsen Yay., 2001
 
TDB 121 – TÜRK DİLİ I (2-0) 2
Türk dilinin ses ve şekil bilgisi, Türkçenin tarihî gelişimi, sunum yapma ve etkili konuşma teknikleri, sözlü ve yazılı edebi türler, imlâ-noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları.
Ders Kitabı:
 • Dersi veren öğretim üyesinin ders notları kullanılacaktır.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • 1. K. Yavuz ve diğerleri, Türk Dili ve kompozisyon dersleri, Bayrak Yay., 2001.
 
ING 101İNGİLİZCE-I (2-0) 2
İngilizce dilbilgisinin temelleri, sıfatlar, zarflar, fiiller.
Ders Kitabı:
 • Dersi veren öğretim üyesinin ders notları kullanılacaktır.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Mind Your English 1, Herbert Puchta & Jeff Stranks, First Printing, Cambridge University
            Press 2010
 
BMM 105 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ VE ALGORİTMALAR (2-2) 3
Algoritma ve Akış Diyagramları, Değişken ve değişken tipleri. Değişken isimleri ve değer atama. Aritmetik ifadeler ve operatörler. Değişken değerinin gösterilmesi. Klavyeden giriş. Tamsayı bölme ve modül. Eğer/ise ve ilişkisel operatörler. Ve/veya/değil operatörleri. Sabitler. For/while döngüleri. Diziler. Prosedür ve fonksiyonlar. Prosedürler ve yerel değişkenler. Prosedürlere parametre besleme. Değer döndüren prosedürler, fonksiyonlar. Kayıt ve kayıt dizileri. Dosya işlemleri. Dizgiler. Göstergeler.
Ders Kitabı:
 • N. E. Çağıltay, C. F. Selbes, G. Tokdemir, Ç. Turhan, “C Dersi Programlamaya Giriş”, Seçkin Yayınevi, 2009.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • R. Çölkesen, C Uğurkaya, “Programlama Sanatı Algoritmalar (Bilgisayar Program Tasarımına Yeni Başlayanlar İçin) C Dili Uyarlaması: Cilt 1”, Papatya Yayıncılık, 2004
 
MAT 102 MATEMATİK II (4-0) 4
Çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türev, çizgi, yüzey ve hacim integralleri, sonsuz sıralar ve seriler, kompleks değişkenli fonksiyonlar, diferansiyel denklemlere giriş.
Ders Kitabı:
 • Thomas, Thomas’ Calculus, Pearson Addison-Wesley, 2005.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Temel ve Genel Matematik 1-2, Hıfsı Altınok, Üniversite Kitapevi.
 
FIZ 102 FİZİK II (3-0) 3
Isı, termodinamiğin 1. kanunu, gazların kinetik teorisi, entropi ve termodinamiğin 2. kanunu, yük ve madde, elektrik alanı, Gauss kanunu, elektrik potansiyel, sığaçlar, akım ve direnç, yüksüren kuvvet ve devreler, manyetik alan, Ampere kanunu, Faraday kanunu, geometrik optik, girişim, kırınım, ışık ve kuantum fiziği, dalgalar ve parçacıklar.
Ders Kitabı:
 • Fen ve Mühendislik için Fizik II (Elektrik ve Magyetizma), R.A.Serway; Çeviri Editörü: Kemal Çolakoğlu, (5. baskıdan çeviri), Palme Yay., 2002.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Fizik II (Elektrik), F.J.Keller, W.E.Gettys, M.J.Skove, Çeviri Editörü: R.Ömür Akyüz, Literatür Yay.,  2006
 • Modern Üniversite Fiziği, Cilt- II, (Elektrik ve Magnetizma), Çevirisi: Prof.Dr.Fahri Domaniç, Prof.Dr.Enis Erdik,Prof.Dr.N.Zengin,Çağlayan Kitabevi ,2000.
 
KIM 102 GENEL KİMYA (3-0) 3
Maddenin kimyasal yapısı, özellikleri ve tepkimelerinin anlaşılabilmesi için gerekli temel bilgileri kapsar. Atom teorisi, periyodik tablo, kimyasal bileşiklerin çeşitleri, oluşumları ve yapıları, çözeltilerin, gazların, sıvıların ve katıların kimyası, termokimya ve termodinamiğin temel kavramları, tepkime hızları, asit-baz kavramı ve kimyasal dengenin prensipleri işlenir.
Ders Kitabı:
 • Genel Kimya (5.baskı) , Sabri Alpaydın & Abdullah Şimsek, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2010.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Genel Kimya, Soner Ergül, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2009.
 
BMM 102 – TIBBİ BİYOLOJİ (2-0) 2
Hücre tipleri, hücre inceleme teknikleri, hücre zarı yapı ve fonksiyonları, hücre organelleri, yapısı ve fonksiyonları, hücre bölünmesi, mutasyonlar.
Ders Kitabı:
 • Moleküler genetiğin esasları, Doç Dr. Ümit Lüleyap, Nobel Kitabevi, 2008.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Hücre: Moleküler Yaklaşım, 3. Baskı, Geoffrey M. Cooper, Robert E. Hausman, Çeviri Editörleri, Maral Sakızlı, Neşe Atabey, İzmir Tıp Kitabevi,2006.
 
TDB 122 – TÜRK DİLİ II (2-0) 2
Düşünce ve sanat yazılarının incelenmesi. Türkçe’nin cümle yapısının tanınması. Ad ve fiil cümleleri. Basit ve bileşik cümleler. Soru, ünlem ve emir cümleleri. Bileşik cümle çeşitleri. Esas ve yan cümleler. Cümlenin öğelerinin belirlenmesi. Sözlü kompozisyonda duygu ve düşüncelerin uygarca anlatılması. Konferans, forum gibi oturumlarda izlenecek yol ve kurallar. Konuşma yeteneğinin geliştirilmesi için izlenecek yollar. İlmi yazıların hazırlanmasında uygulanacak kurallar.
Ders Kitabı:
 • Yazım Kılavuzu; Tdk Yayınları, Ankara, 2005.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Türkçe Sözlük; Tdk Yayınları, Ankara, 2005.
 • Güncel Türkçe Sözlük Ve Yazım Kılavuzu Etkileşimli Yoğun Diski, Tdk Yayınları, Ankara, 2007.
 
ING 102 İNGİLİZCE-II (2-0) 2
İleri ingilizce dilbilgisi.
Ders Kitabı:
 • Dersi veren öğretim üyesinin ders notları kullanılacaktır.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Mind Your English 2, Herbert Puchta & Jeff Stranks, Cambridge University Press 2010
 
BMM 104 – C PROGLAMLAMA (3-0) 3
Algoritma ve programlama mantığı C Programlama diline temel giriş; derleyicilere dair açıklama, program yazmak için gerekenler, algoritma tanımı, standart giriş/çıkış fonksiyonları. Standart giriş/çıkış fonksiyonları, değişken tanımlamaları, aritmetik operatörler, aritmetik operatörlerde işlem öncelikleri. Koşullu ifadeler (if-else), ilişkisel ( !=, <,>, vb... ) ve bileşik (and, or, not) operatörler. if - else if, switch-case ve conditional operator yapıları, arttırma (incerment), azaltma (decrement) işlemleri. Döngü kavramı, while, do while, for döngüleri, break ve continue komutları, goto Yapısı ile etiketler önceki derslerle ilgili örnek problemler.
Ders Kitabı:
 • Brian W. Kernighan ve Dennis Ritchie, The C Programming Language, Prentice Hall, 1988.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Harvey M. Deitel ve Paul J. Deitel, C How to Program, Prentice Hall, 2000.
 
BMM 106 – LİNEER CEBİR (2-0) 2
Temal kavramlar, Matrisler, Determinantlar, Lineer Denklem sistemleri, vektör uzayları, vektör, matris, determinant ve lineer denklem sistemlerini kullanarak vektör uzaylarını elde etmek.
Ders Kitabı:
·         H. Hacısalihoğlu, Lineer Cebir Gazi Üniversitesi Yayınları, 1985.
Yardımcı Ders Kitapları:
·         A.Sabuncuoğlu, Lineer Cebir, Nobel Yayınları, 2004.
 
BMM 201 – İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ  (3-0) 3
İnsan Anatomisi Tanımı, İnsan Fizyolojisinin Tanımı, Kardiyovasküler Sistem, Solunum Sistemi, Sindirim Sistemi, Beslenme, Üriner sistem, Endokrin sistem, Sinir sistemi, Duyu Sistemi, Sistemleri karşılaştırma.
Ders Kitabı:
 • İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Giriş, Prof. Dr. L. Bikem Süzen
Yardımcı Ders Kitapları:
 • İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Giriş, Eldra Pearl Solomon, Çeviri: Doç. Dr. Levent Ertuğrul, Akademi Basın.
 
BMM 203 – TERMODİNAMİK (3-0) 3
Sistem ve çevresi, sistem özellikleri, sistem dengesi, sistemin hal değiştirmesi, termodinamik denge, ideal gazların hal denklemi, enerji. Sistemle çevresi arasında enerji alış verişi, hal değişimi ve termodinamik süreç, tersinir ve tersinmez süreçler, basit sistem entalpisi, sabit hacimdeki ve sabit basınçtaki özgül ısılar, saf maddeler, basınç, özgül hacim ve sıcaklık arasındaki bağıntılar. Termodinamiğin birinci yasası, termodinamiğin birinci yasası ve kapalı sistem, termodinamiğin birinci yasası ve açık sistem. Termodinamiğin ikinci yasası, entropi, entropinin sayısal değeri.
Ders Kitabı:
 • Çengel, Y.  ve Boles, M., “Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, Çev. T. Derbentli), McGraw-Hill ve Literatür, İstanbul, 1996.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Öztürk, A. ve Kılıç, A., “Çözümlü Problemlerle Termodinamik,  Çağlayan Kitabevi, 1998.
 
BMM 205 – ELEKTRİK DEVRELERİ (2-2) 3
Sistematik devre çözümleme yöntemlerine ilişkin temel tanımlamalar (düğüm, referans düğüm, yerel düğüm, sanal düğüm, süper düğüm, döngü, göz, yerel göz, sanal göz, süper göz). Düğüm gerilimi ve göz akımı yöntemleri ile devre çözümleme. Thevenin ve Norton Teoremleri; Thevenin ve Norton eşdeğer devrelerinin elde edilmesi. Maksimum güç aktarımı.
Ders Kitabı:
 • Temel Mühendislik Devre Analizi : Basic Engineering Cırcuit Analysis.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Elektrik Devreleri, Schaum’s Serisi,  Cem Nakiboğlu, Joseph Edminister, Çeviri: Timur Aydemir, Nobel Yayın Dağıtım, 2000.
 
BMM 207 – BİYOKİMYA (2-0) 2
Biyokimyanın temelleri, Protein yapısı ve fonksiyonu, Enzim ve enzim kinetiği, Karbonhidratlar, Lipit, Vitaminler, Virüsler, Hormonlar, Spektroskopik Teknikler, Kromotografik Teknikler.
Ders Kitabı:
 • Biochemistry, PC Champe, R.A. Harvey, Lippincott's Rewiev, 1994.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Lehninger Principles of Biochemistry, D.L. Nelson, Michael M. Cox, Worth Publishers, 2005.
 • Biochemistry: The Chemical Reactions of Living Cells, D.E. Metzler, 2nd Edition, Harcourt Academic Press, USA, 2001.
 
BMM 209 – MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ (2-0) 2
Demir-Karbon denge diyagramları, alaşım elementlerinin çeliğe etkisi, çeliklere uygulanan ısıl işlemler, çeliklerin sınıflandırılması, çelik türleri, dökme demirler ve sınıflandırılması, demir dışı metal ve alaşımları, plastikler, kompozitler, korozyon ve tahribatsız malzeme muayene yöntemleri.
Ders Kitabı:
 • Şadi Karagöz, Malzeme I, II ve Fiziksel Metalurji Ders Notları, Verhoeven Çevirisi.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Şefik Güleç, Malzeme Bilgisi I + II.
 • N. Kınıkoğlu, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği.
 • Malzeme Yapısı ve Muayenesi, Adnan Tekin, İTÜ, İstanbul.
 • Werkstoffprüfung, G. Lange ve M. Pohl, Wiley-VCH, 2001.
 
AIB 101  – ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2-0) 2
İnkılap, ihtilal, reform kavramlarının açıklanması. Osmanlı Devletinin yapısına kısa bir bakış. Osmanlı Devletini kurma çabaları. Balkan ve Çanakkale savaşları. Tanzimat ve Meşrutiyet dönemleri. Osmanlı Devletinin çöküş nedenleri. Türk devriminin başlaması. İzmir’in işgali. Türk ihtilalinin başlaması. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı. Kongreler dönemi. Amasya genelgesi. Erzurum kongresi. Sivas kongresi. Misak-i Milli ve İstanbul’un işgali. T.B.M.M.’nin açılışı. Ulusal Devlete karşı doğan tepkiler, ayaklanmalar, kuva-i milliye ve düzenli ordunun kuruluşu.
Ders Kitabı:
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I/1, Türk İnkılâbı´nın Hazırlık Dönemi ve Türk İstiklâl Savaşı, Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları, Ankara 1997.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I/2, Atatürk İnkılâpları, Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları, Ankara 1997.
 
BMM 211 – DİFERANSİYEL DENKLEMLER (3-0) 3
Diferansiyel denklemlerin temel kavramları ve çeşitli mühendislik alanlarında uygulamaları. Birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, Birinci mertebeden değişkenlerine ayrılabilir diferansiyel denklemler. Homojen diferansiyel denklemler. Homojen türe dönüştürülebilen diferansiyel denklemler. Tam diferansiyel denklemler. Tam diferansiyel türe dönüştürülebilen diferansiyel denklemler. Birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemlerin mühendislik uygulamaları ve çözümler teorisi. Bernoulli diferansiyel denklemi. Riccati diferansiyel denklemi. Yüksek dereceden diferansiyel denklemler. Clairaut diferansiyel denklemi. Lagrange diferansiyel denklemi. İkinci mertebeden diferansiyel denklemler. İkinci mertebeden lineer diferansiyel denklemler.
Ders Kitabı:
 • A. C. Bajpai, L. R. Mustoe, D. Walker, Advanced Engineering Mathematics, John Wiley & Sons Yay., 1990.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • C. R. Wylie, L. C. Barrett, Advanced Engineering Mathematics, Fifth Edition, Mc Graw-Hill Yay., 1985.
 • H. Hacısalihoğlu, Diferansiyel Denklemler, Nobel Yayın Dağıtım, 1994. (2. Baskıdan Çeviri)
 
BMM 213 – BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (2-2) 3
Bilgisayar destekli çizim programlarının tanımak, Biyomedikal mühendisliğine ait tasarım çalışmalarında bilgisayar kullanımını kavramak, temel komutlar ve bu komutların uygulandığı 2 boyutlu çizim çalışmaları yapmak, 3 boyutlu çizim için temel bilgilerin anlatılması.
 Ders Kitabı:
 • CADD/CAM Bilgisayar Destekli Çizim ve Üretimin Temelleri, Faruk Ünsaçar, Atlas Yayıncılık.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Bilgisayar Destekli Tasarım AutoCAD 2004, Mehmet Kamanlı, Nobel Akademik Yayıncılık.
 
BMM 202  – BİYOMALZEMELER (3-0) 3
Malzeme bilimi ve tıp arasındaki ilişki. Kristal ve kristal olmayan malzemelerin özellikleri. Doğal biyolojik malzemeler. Yapay biyolojik malzemeler. Malzeme biliminin ortopedik cerrahiye yönelik uygulamaları. Polimer, seramik, sentetik, kompozit biyomalzemeler ve diğer implant malzemelerin mekanik, korozyon ve yüzey özellikleri ve dokularla etkileşimleri. Kardiyoloji ve malzeme bilimi. Malzeme bilimi araştırma yöntemlerinin tıp alanına uygulanması.
Ders Kitabı:
 • J.S.Temenoff, A.G. Mikos, Biomaterials-The Intersection og Biology and Materials Science, First Edition (2008).
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Biomaterials Science, Third Edition: An Introduction to Materials in Medicine Buddy D. Ratner (Author), Allan S. Hoffman (Author), Frederick J. Schoen (Author), Jack E. Lemons.
 • Biomaterials Science and Biocompatibility Frederick H. Silver (Author), David L. Christiansen.
 • Biomaterials Science: An Integrated Clinical and Engineering Approach by Yitzhak Rosen , Noel Elman.
 
BMM 204 – MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ (4-0) 4
Statiğin temel ilkeleri. Skaler ve vektörel büyüklükler, vektörel işlemler. Maddesel noktanın dengesi ve rijit cisimlerin dengesi. Ağırlık merkezi ve atalet momentleri. Düzlem kafes sistemler. Sürtünme. İç kuvvetler. Gerilme ve şekil değiştirme kavramları. Eksenel yükleme. Burulma. Eğilme. Burkulma.
Ders Kitabı:
 • Static for Engineer, Prof. Dr. Ferdidand P. Beer .
Yardımcı Ders Kitapları:
 
BMM 206  – ELEKTRONİK (3-2) 4
Atomun yapısı, Enerji bantları, Elektron emisyon tipleri, Elektron hareketleri ve elektronik devre elemanları, Metallerde ve Yarı İletkenlerde İletim, PN jonksiyonu ve yarıiletken diyot, Bipolar tranzistörlerin kutuplanması, çalışması, kuvvetlendirici olarak kullanılması ve eşdeğer devreleri, Jonksiyonlu alan etkili tranzistörler, MOS transitörler, Tranzistörlerde ısıl kararlılık, biyomedikal uygulamalara uyumlu elektronik devre tasarımı
Ders Kitabı:
 • Microelectronic Circuits, (Sedra/ Smith), 5th Edition.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Elektronik -1, Hasan Selçuk Selek, Seçkin Yayıncılık.
 
 
BMM 208 – ELEKTROMANYETİK ALAN TEORİSİ (3-0) 3
Vektör Analizi. Koordinat sistemleri ve dönüşümleri. Elektrik yükleri ve elektriksel alan kavramı. Elektriksel akı ve Gauss yasası. Diverjansın fiziksel anlamı ve uygulamaları. Statik elektriksel alanın endüstriyel uygulamaları. Elektriksel potansiyel ve enerji. Akım ve akım yoğunluğu. İletkenler ve sınır şartları. Dielektrikler ve sınır şartları. Kapasitör ve uygulamaları, Laplace ve Poisson denklemlerinin çözüm tahminleri. Görüntü yöntemi.
Ders Kitabı:
 • David K. Cheng, Field and Wave Electromagnetics, Addison-Wesley, 1989.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • John Daniel Kraus ve Daniel A. Fleisch, Electromagnetics with Applications, McGraw-Hill, 1999.
 • W. Hayt ve J. Buck; Engineering Electromagnetics; McGraw-Hill, 2005.
 
AIB 102 – ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2-0) 2
Siyasal devrimlerin başlaması. Saltanatın kaldırılması. Cumhuriyetin ilanı. Halifeliğin kaldırılması. 1924 Anayasası. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulması. Şeyh Said ayaklanması. Laiklik. Atatürk’e suikast girişimi. Menemen olayı. Hukuk devrimi. Medeni kanun. Harf devrimi. Eğitim kanunu. Ekonomik alanda reformlar. Diğer alanlarda devrimler. Cumhuriyetçiliğin tanımı ve nitelikleri. Milliyetçilik. Milletin tanımı ve anlamı. Halkçılık. Devletçilik. İnkılapçılık. Atatürk dönemi dış siyaset, Musul sorunu. Hatay sorunu.
Ders Kitabı:
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I/1, Türk İnkılâbı´nın Hazırlık Dönemi ve Türk İstiklâl Savaşı, Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları, Ankara 1997.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I/2, Atatürk İnkılâpları, Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları, Ankara 1997.
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Atatürkçülük, Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları, Ankara 1997.
 
BMM 210 – MESLEKİ İNGİLİZCE (3-0) 3
Mesleki İngilizceyi anlama; Biyomedikal mühendisliği ve teknolojisi alanlarındaki terimleri ve tanımları, katalog ve makale okuma ile Biyomedikal alanda kullanılan terimlerinin pekişmesini sağlamak
Ders Kitabı:
 • Dersi veren öğretim üyesinin ders notları kullanılacaktır.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Medikal alanda yayınlanmış makaleler, kitap bölümleri
 
BMM 212  – OLASILIK ve İSTATİSTİK (3-0) 3
Olasılığa giriş, Koşullu olasılık kavramı ve istatistik bağımsızlık, Birleştirilmiş deneyler, Bernoulli denemeleri, Raslantı değişkeni kavramı, Olasılık dağılım ve olasılık yoğunluk fonksiyonları, Ayrık ve sürekli raslantı değişkenleri, Beklendik değer ve momentler, Gauss raslantı değişkeni, İki boyutlu dağılımlar, Kestirime giriş, Raslantı degiskenleri arasında iliksi, İki ve daha çok raslantı degiskeni toplamının yogunluk fonksiyonu, karakteristik, İstatistiksel hipotez testi ve doğrusal modeller, Rasgele işleme kavramı ve rasgele isleme türleri ,özellikleri, İlişki fonksiyonları kavramı, Öz ilişki fonksiyonları ve özellikleri
Ders Kitabı:
 • R. V. Hogg, E. A. Tanis, Probability and Statistical Inference, McMillan Yay., 2000.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • A. Papoulis, S. U. Pillai, Probability, Random Variables and Stochastic Processes, McGraw Hill Yay., 2002.
 • H. Stark, J. W. Woods, Probabiliy and Random Processes with Applications to Signal Processing, Prentice Hall Yay., 2002.  
 
BMM 301 – İŞARETLER VE SİSTEMLER (3-0) 3
Sürekli ve ayrık zaman sinyal kavramları, bunların özellik ve çeşitlerinin tanıtılması. Sinüs, basamak, darbe, rampa fonksiyon ve dizileri, örnekleme teoremi, sürekli ve ayrık sistem kavramı ve özellikleri, giriş/çıkış tanımı, lineerlik ve zamanla değişmezlik, nedensellik, kararlılık ve hafızalılık kavramları; konvolasyon teoremi ve ayrık konvolasyon; fark denklemleri ve oluşturulması, Laplace dönüşümü, Z-dönüşümü, Fourier serileri ve dönüşümü, ayrık zaman Fourier serileri ve dönüşümü, fark denklemlerinin Z-dönüşümü ile çözümü, temel MatLab uygulamaları.
Ders Kitabı:
 • A.V. Oppenheim, A. S. Willsky, S. H. Nawab, Sinyaller ve Sistemler, Prentice Hall Akademik Yayıncılık, 2008.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • H. P. Hsu, Sinyaller ve Sistemler, Schaum's outline of theory and problems of engineering mechanics: statics and dynamics, McGraw-Hill Professional, 2003.
 • B. Girod, R. Rabenstein, A. Stenger, Signals and Systems, Wiley, 2001.
 
BMM 303 – BİYOMEDİKAL ENSTRÜMENTASYON (3-2) 4
Enstrumantasyon temel kavram ve prensipleri, Sıcaklık ve ışık ölçen sensör ve transduserler, Ses ve mekanik kuvvet ölçen sensör ve transduserler, Biyomedikal elektrotlar ve çeşitleri, yarı hücre poatnsiyeli, Biyomedikal yükselteçler(Fark yükselteci, ölçme yükselteci ve parametreleri), Fiyolojik işaretlerin kökeni, aksiyon potansiyeli, Elektronörografi ve elektromiyografi sistemlerinin temelleri, Kalbin elektriksel yapısı, EKG işaretinin yapısı, Elektrokardiyografi cihazlarının temelleri, Elektrokardiyografi cihazları ve derivasyonları, Beynin yapısı ve elektroensefalografi, Solunum sisteminin yapısı, solunum sistemi ölçmeleri ve ventilasyon cihazları, Kan basıncı ölçmeleri(NIBP, IBP), doppler ve kan akış ölçmeleri, Tıbbi tahlil cihazları, tıbbi tahlil cihazlarına ait ölçme prensipleri
Ders Kitabı:
 • R. S. Khandpur, Biomedical instrumentation: technology and applications, McGraw-Hill, 2005.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • R. S. Khandpur, Handbook of Biomedical Instrumentation, Tata McGraw-Hill Education, 2003.
 • M. Singh, Introduction to Biomedical Instrumentation, PHI Learning Pvt. Ltd., 2010.
 
BMM 305 – BİYOMEKANİK (3-0) 3
Kas-iskelet anatomi, mekanik özellikleri ve biyolojik dokuların yapısal davranış ve biyodinamik, doku ve organların yapı ve fonksiyon ilişkileri, biyolojik dokulara stres ve gerginlik analiz uygulamaları, insan fonksiyonu ve hareket kuvvetlerin analizi, insan aktivite enerji ve güç
Ders Kitabı:
 • Fundamentals of Biomechanics, Duane Knudson , First edition.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Fundamentals of Biomechanics: Equilibrium, Motion, and Deformation, by Ozkaya and Nordin
 • Basic Orthopaedic Biomechanics, by Mow and Hayes
 • Fundamentals of Orthopaedic Biomechanics, by Burstein and Wright
 • Orthopaedic Basic Science, Ed. by Simon Basic Biomechanics of the Musculoskeletal System, by Nordin & Frankel
 • Cardiovascular Biomechanics, by Chandran Biomechanics: Mechanical Properties of
 • Living Tissues, by Fung Melloni's Illustrated Medical Dictionary, by Dox, Melloni, and Eisner
 
BMM 307 – BİYOMEDİKAL ELEKTRONİĞİ (2-2) 3
İşlemsel Kuvvetlendiriciler (op-amp): Özellikleri,  karakteristikleri, offset voltaj ve akımı, kutuplama akımları, eviren ve evirmeyen kuvvetlendiriciler.  Fark ve enstrumentasyon kuvvetlendiricileri. Temel op-amp devreleri.  Hassas doğrultucular, kırpıcılar ve dalga şekli üreticileri. Karşılaştırıcılar, logaritmik ve antilogaritmik kuvvetlendiriciler. Regüleli güç kaynakları, şönt, seri, akım sınırlamalı ve anahtarlamalı regülatör devreleri. BJT, JFET ve MOSFET anahtarlama devreleri.  BJTve FET (Kaskat) devrelerinin birleştirilmesi. Bu elemanlarla medikal alandaki EEG,EKG ve EMG devrelerindeki alçak gürültülü gerilim kuvvetlendiricilerinin tasarımı.
Ders Kitabı:
 • N. K. Jog, Electronics in Medicine and Biomedical Instrumentation, PHI Learning Pvt. Ltd., 2006.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • S. S. Agrawal ,V. M. Mane, Bio-Medical Electronics with Oral Question and Answers, Nirali Prakashan, 2009.
 • Robert L. Boylestad and Louis Nashelsky "Electronic Devices and Circuit Theory" 9th Ed., Prentice Hall, New Jersey, 2006.
 • Theodore F. Bogart, Jr. ‘‘Electronic Devices and Circuits’’ Merrill Publishing Company, Columbus, Ohio.
 • C. R. Rao, S. K. Guha, Principles of medical electronics and biomedical instrumentation, Universities Press, 2001
 
BMM 309 – İMALAT YÖNTEMLERİ (3-0) 3
İmalat Yöntemlerine Giriş, Döküm Yöntemleri, Kaynak Yöntemleri, Talaşlı İmalat Yöntemleri, Plastik Şekil Verme Yöntemleri, Toz Metalürjisi, Özel İmalat Yöntemleri, İleri İmalat Yöntemleri
Ders Kitabı:
 • Nebiler İbrahim, İmalat İşlemleri, Emek Yayıncılık; Manisa 2008.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • İmal Usulleri, Selahaddin Anık, Birsen Yayınevi.
 
BMM 311 – BİYOPOLİMERLER (3-0) 3
Giriş ve tarihçe, Biyobozunur ve biyoinert sentetik polimerler; akıllı polimerler ve jeller; biyopolimer çözeltilerinin termodinamik ve mekanik özellikleri; suda çözünebilen biyopolimerler, kimyasal ve supramoleküler yapıları; polielektrolitler ve yapıları, interpolimer kompleksler; biyomoleküllerin polimerlerle modifikasyonu ve yapılanma; biyopolimer sistemler.
Ders Kitabı:
 • A.G. Walton, J. Blackwell,Biopolymers,Academic Press, 1973.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Steinbuchel, A. Biopolymers in 10 Volumes, Weinheim: Wiley, 2004.
 
BMM 313 – POLİMER KİMYASI (3-0) 3
Polimerlere ait temel kavramlar ve tanımlar, polimerlerin sınıflandırılması, polimerlerin adlandırılması, Polimerlerin molekül kütlesi ve dağılımı, Polimerizasyon mekanizmaları, Polimerizasyon teknikleri, Polimerlerin işlenmesi, Polimerlerin çözelti özellikleri, Polimerlerin mekanik özellikleri, Polimerlerin viskoelastisitesi
Ders Kitabı:
 • Polymer Science and Technology, Robert O. Ebewele, CRC Press, New York 2000.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Introduction to Polymers, R.J. Young and P. A. Lowell, Stanley Thornes, 2nd edition.
 • Polymer Science & Technology, Joel R. Fried, Prentice Hall, 2nd edition.
 
BMM 315 – BİYOENFORMATİK  (3-0) 3
Biyolojik veri tabanları. Dizi hizalama. Filogenetik ağaçlar. Protein yapı ve fonksiyon tahmini. İlaç keşfi. Microarray veri analizi. Sistem biyolojisi.
Ders Kitabı:
 • Arthur M. Lesk. Introduction to Bioinformatics, Oxford University Press, 2008.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • M. Zvelebil and J. O. Baum, Understanding Bioinformatics, Garland Science, 2008.
 
BMM 317 – VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ  (3-0) 3
Temel kavramlar, veri tabanının avantajları ve dezavantajları, klasik dosya sistemi ve veri tabanı sistemi, klasik dosya sistemlerinin sakıncaları, veri tabanı sisteminin yararları, veri tabanı sistemlerinin temel özellikleri, veri bağımsızlığı, verinin soyutlanması, veri güvenliği, veri bütünlüğü, veri paylaşımı, veri tabanı sisteminin öğeleri (veri tabanı, veri tabanı yönetim sistemi, donanımlar, yazılımlar, kullanıcılar), veri tabanı yönetim sistemi kavramı ve mimarisi (dış düzey, kavramsal düzey, iç düzey ve eşlemeler), veri modelleri (hiyerarşik, ağ ve ilişkisel), yapısal sorgulama dili (SQL), ticari veri tabanı sistemleri, MS access ile uygulama geliştirme.
Ders Kitabı:
 • R. Ramakrishnan, J. Gehrke, Database Management Systems-Third Edition, McGraw Hill, 2003.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Y. Özkan, Veri Tabanı Sistemleri. Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., 2003.
 • Z. A. Burma, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (SQL/PL–SQL/T–SQL), Seçkin Yayıncılık, 2009.
 • Y. Daşdemir, Veri tabanı yönetim sistemleri, Türkmen Kitabevi, 2004.
 
BMM 319 – STAJ I
En az 25 iş günü süresince öğrenci aldığı derslere uygun bir işletmede stajını gerçekleştirir. Aldığı derslerin bilgisini pratik ile harmanlayarak kapsamlı bir rapor haline getirir.
 
BMM 302 – BİYOMEDİKAL ÖLÇÜM TEKNİKLERİ (3-0) 3
Biyomedikal ölçme ve biyo-enstrumantasyon dalları arasındaki ilişkinin vurgulanması; ölçme ve enstrumantasyon açısından sinyal, çevirici, algılayıcı, biyo-yükselteç, filtreler arasındaki ilginin kurulması; biyomedikal açısından biyopotansiyel, akış, basınç, Uzunluğun ölçümü. Hız ve ivme. Kuvvet, kütle, ağırlık ve tork. Termodinamik. Basınç. Katı, sıvı ve gazların yoğunluğu. Işık ve radyasyon. sıcaklık ölçümleri ve bunların kalibrasyon tekniklerini anlatılması; EKG, EEG ve MEG konularında altyapı oluşturulması.
Ders Kitabı:
 • J.G.Webster, The Measurement Instrumentation and Sensors Handbook, CRC Press, 1999.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Medical Instrumentation: Application and Design, 3rd ed., J.G. Webster (Ed.), John Wiley & Sons, 1998.
 • Principles of Biomedical Instrumentation and Measurement. Aston.
 • Introduction to Biomedical Equipment Technology . Carr and Brown.
 • Biomedical Instrumentation And Measurements. Cromwell.
 
BMM 304 – MİKROİŞLEMCİLER (3-2) 4
Mikroişlemci organizasyonu. Mikroişlemci yapılarını anlama ve karşılaştırma. Mikroişlemcilerde ara bağlantılar. Monitor programı. Assembly dili programlama, Donanım ve yazılım geliştirme kitleri, Tek işlemcili mikrobilgisayar sistemleri.
Ders Kitabı:
 • Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler, Nurettin Topaloğlu, Salih Görgünoğlu, Seçkin Yayıncılık.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Micropcessors Architecture, Programming, and Applications with the 8085/8080A, Gaonkar,S. Ramesh.Bell and Howell Company,USA.
 
BMM 306 – BİYOMEDİKAL İŞARET İŞLEME (3-0) 3
Hartley, Hilbert, Walsh, Hadamart dönüşümleri, sayısal süzgeçler, çoklu işaret işlemeye giriş, zaman frekans gösterimine giriş. Biyoelektrik sinyallerin (EKG, EEG, EMG, ERG, ENG) özellikleri, sinyal düzeyleri, frekansları ve işlenmesi. Konuşma sinyalleri ile ilgili temel parametreler. Konuşma sinyallerinin bilgisayar ortamında işlenmesi ile ilgili teknikler. Görüntü oluşturma teknikleri. Görüntü sinyalinin kaynağına bağlı olarak görüntü işleme tekniklerinin belirlenmesi ve bununla ilgili algoritmalar.
Ders Kitabı:
 • M. H. Hayes, Sayısal İşaret İşleme, Nobel Yayın Dağıtım, 2006.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • D. C. Reddy, Biomedical signal processing: principles and techniques, Tata McGraw-Hill Education, 2005.
 • E. N. Bruce, Biomedical signal processing and signal modeling, Wiley, 2001.
 • M. Akay, Biomedical signal processing, Academic Press, 1994.
 
BMM 308 – BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ (2-2) 3
Tıp elektroniğinin yeri ve cihazların gelişimi. Hücrelerde elektriksel aktivite ve biyoelektrik potansiyeller. Sinir sistemi ve ölçüm düzenleri. Kasların yapısı ve EMG işaretlerinin ölçülmesi. Kalp ve dolaşım sistemi. EKG işaretlerinin ölçülmesi. EKG ölçüm düzeni ve bu cihazlarda kullanılan diğer devreler. Uyarılmış potansiyelli işaretler ve EEG ölçümleri. Kan hücre sayıcı, PH/kan gaz ölçer, otoanalizör, spirometre, solunum gaz analizörleri, oximetres, biyoelektrik empedans ölçümü ve çeşitli klinik cihazların incelenmesi, protezlerin gelişimi ve cerrahi protezler, biyomalzemelerin mekanik ve fiziksel davranışları: yüzey analizleri ve aşınma testi, biyomalzemelerde korozyon, biyomalzemelerde biyolojik uyumluluk, protez malzemelerinin seçimi, metal ve alaşımları, polimerler, seramikler, dişçilik malzemeleri, gözenekli malzemeler, dokuma özellikli malzemeler, emici ve emici olmayan özellikteki malzemeler, protez üretimi ve tasarım, ortopedik amaçlı protez malzemeleri, kalp ve solunum sistemleri protez malzemeleri, plastik ve rekonstrüktif cerrahi protez malzemeleri.
Ders Kitabı:
 • Webster, J. Medical Instrumentation, New York, USA. 1998.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Carr, J., Brown, J. Introduction to Biomedical Equipment Technology, New York, John Wiley&Sons Publisher, 1981.
 • A. Y. K. Chan, Biomedical device technology: principles and design, Charles C Thomas Publisher, 2008.
 
BMM 310 – BİYOMEDİKAL CİHAZ TASARIMI (3-0) 3
Tıbbi alet düzenlerinin temel kavramları. Elektrot ve dönüştürücülerin esasları. Biyopotansiyel elektrotlar. Biyopotansiyel kuvvetlendiriciler. Elektrokardiyografi. Fizyolojik basınç ölçümleri ve fonokardiyografi ye bağlı temel ilkeler. Kan akışı ve kan akış hacminin ölçüm teknikleri. Diğer kardiyovasküler ölçümler. Tedavi amaçlı ve protez cihazlar, defibrilatör, kalp pilleri, kalp-ciğer pompaları. Beyin işlevlerinin ölçümü için enstrümentasyon, EEG ve EMG ölçümleri. İnsan solunum sistemi ve ölçümü, solunum tedavi cihazları. Yoğun bakım ve koroner bakım üniteleri. Operasyon odaları ve elektrocerrahi sistemler. Klinik laboratuvar ölçüm sistemleri. Hemodiyaliz sistemleri. Elektro-optik. Medikal ultrasonik sistemlerinin tasarımı
Ders Kitabı:
 • Design of Biomedical Devices and Systems, Third Edition, Paul H. King, Richard C. Fries, Arthur T. Johnson.
Yardımcı Ders Kitapları:
 
BMM 312 – STATİK (3-0) 3
Vektörel cebir ve kuvvet vektörleri, moment kavramı, parçacıklar için statik denge, denk kuvvet sistemleri, rijit cisimlerde denge; yayılı yükler, ağırlık merkezi ve atalet momentidir.
Ders Kitabı:
 • Mühendisler için Mekanik, Statik, Mehmet H. Omurtag, Birsen Yayınevi, 2012.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Prof. Dr. Ferdidand P. Beer Static for Engineer
 
BMM 314 – BİYOUYUMLULUK (3-0) 3
Biyomalzemelerin tanımı ve özellikleri, malzeme bilimi ve mühendisliğin temel prensipleri,mühendislik malzemelerinin biyomedikal kullanım ve uygulamalarının değerlendirilmesi,biyolojik malzemelerin özelliklerinin araştırılması, biyouyumluluk tanımlanması, çeşitli biyomalzemelerin biyouyumluluğunun değerlendirilmesi.
Ders Kitabı:
 • J.S.Temenoff, A.G.Mikos, Biomaterials-The Intersection og Biology and Materials Science, First Edition (2008).
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Biomaterials Science, Third Edition: An Introduction to Materials in Medicine Buddy D. Ratner (Author), Allan S. Hoffman (Author), Frederick J. Schoen (Author), Jack E. Lemons.
 • Biomaterials Science and Biocompatibility Frederick H. Silver (Author), David L. Christiansen.
 • Biomaterials Science: An Integrated Clinical and Engineering Approach by Yitzhak Rosen, Noel Elman.
 
BMM 316 – YÜZEY KİMYASI (3-0) 3
Yüzey Kimyası, Arayüzler, Yüzeylerin Termodinamik Özellikleri, Young, Laplace ve Kelvin Denklemleri, Gibbs Adsorpsiyon Denklemi, Katı-sıvı Arayüzleri, Adsorpsiyon termodinamiği, Adsorpsiyon dengesi, Fiziksel ve kimyasal adsorpsiyon, Adsorpsiyon izotermleri, Adsorpsiyon denklemleri, Çözeltiden Adsorpsiyon, Adsorplayıcılar
Ders Kitabı:
 • Fizikokimya, 9. baskı, Sarıkaya, Y., Eylül, 2008, Gazi Büro Kitapevi. Ankara.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • ATKİNS Physical chemistry 8th edition, Atkins, P. and Julio De P., 2006, Oxford.
 
BMM 318 – BİYOTEKNOLOJİ  (3-0) 3
Hücre mühendisliği, doku mühendisliği, protein mühendisliği, akıllı polimerler, nanoteknoloji, yapay böbrek, yapay kalp, gen tedavisi, karaciğer destek sistemleri, biyoafinite kromatografisi, ekstrakorporeal tedavi, biyoyongalar, moleküler görüntüleme teknikleri, yapay deri ve yapay kan konuları işlenir.
Ders Kitabı:
 • J. E. Smith, Biotechnology, Cambridge University Press., 2004.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • D. P. Clark, N. J. Pazdernik, Biotechnology: applying the genetic revolution, Elsevier, 2008.
 • S. R. Barnum, Biotechnology: an introduction, Wadsworth Pub. Co., 1998.
 • K. Trehan, Biotechnology, New Age International, 1990.
 
BMM 320 – TIBBİ BİLİŞİM (3-0) 3
Tıbbi bilişim dersinde, sağlık kurumları ortamı ve kültürü, elektronik tıbbi kayıtlar, klinik bilgi sistemleri (hastane, poliklinik, hemşirelik, laboratuvar, eczacılık, radyoloji, vb), karar-destek sistemleri, klinik araştırma ve tedavi sistemleri, teknoloji temin edilmesi ve sağlık kurumları ile ilgili kavramlar aktarılır.
Ders Kitabı:
Dersi veren öğretim üyesinin ders notları kullanılacaktır.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Medical Informatics, Edited by Shaul Mordechai and Ranjit Sahu, InTech, Chapters, 2012.
 
BMM 401 – MÜHENDİSLİK TASARIMI (2-2) 3
Bu derste, öğrenci bölümüne ait konulardan birinde tasarım ve ürün geliştirme veya iyileştirme çalışması yapar. 
Ders Kitabı:
 • Dersi veren öğretim üyesinin ders notları kullanılacaktır.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Mühendislik Tasarımı - Sistematik Yaklaşım / Engineering Design - A Systematic Approach, Wolfgang Beitz, G. Pahl, J. Feldhusen, K. H. Grote.
 
BMM 403 – TIBBİ GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ (3-0) 3
İki boyutlu örnekleme kuramı, örtüşme ve nicemleme. Renk bilimi temelleri, insan görme ve görüntü algılama sistemleri. İki boyutlu DFT, DCT ve dalgacık dönüşümleri. Görüntü süzgeçlemesi, ayrıt saptama, pekiştirme ve görüntü onarımı. Ters problemler ve tomografik geri çatma. Renk ve desen ayrıtlamayı kapsayan görüntü analizi. Görüntü sıkıştırma. Tıbbi görüntülemenin temelleri, tıbbi görüntü işleme. X ışını ile görüntüleme ve hesaplanmış tomografi (CT). Manyetik rezonans görüntüleme (MRI). Ultrason görüntüleme. Renkli doppler ekokardiyografi. Nükleer tıp ve gamma kameralar.
Ders Kitabı:
 • İ. Karagöz, O. Eroğul, Tıbbi Görüntüleme Sistemleri, Ankara, Haberal Eğitim Vakfı, 1998.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Perry Sprawls, Physical Principles of Medical Imaging, USA , Aspen Publishers, 1987.
 
BMM 405 – BİYOLOJİK SİSTEMLERDE TAŞINIM (3-0) 3
İki Momentum Transferi, Viskozite ve Newton Kanunu Süreklilik, Hareket ve Mekanik Enerji Denklikleri, Enerji Transferi: Isıl iletkenlik ve Fourier kanunu, Enerji Denkliği. Kütle Transferi; Difüzivite ve Fick Kanunun, İkili ve Çok bileşenli sistemler. Momentum, Enerji ve Kütle Transfer Eşitliklerinin Biyolojik Sistemlere Uygulamaları.
Ders Kitabı:
 • Transport Phenomena in Biological Systems, by George Truskey, Fan Yuan, and David Katz, Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2004.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Transport Phenomena, R. Byron Bird, Warren E. Stewart, Edwin N. Lightfoot, 2006.
 
BMM 407 – GÜVENİLİRLİK TABANLI OPTİMİZASYON (3-0) 3
Çok Disiplinli Optimizasyon, Çok Amaçlı Optimizasyon, Genetik Algoritmalar, Topoloji Optimizasyonu ve Güvenilirlik Tabanlı Tasarım Optimizasyonu, Yapısal sistemlerin optimum çözüm yöntemleri, Monte Carlo Simülasyonu.
Ders Kitabı:
 • Engineering Design Reliability Handbook, Efstratios Nikolaidis, Dan M. Ghiocel, Suren Singhal.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Reliability-based Structural Design, Choi, Seung-Kyum, Grandhi, Ramana, Canfield, Robert A. 2007, X, 306 p.
 
BMM 409 – BİYOAKIŞKANLAR MEKANİĞİ (3-0) 3
Genel akışkanlar dinamiği prensiplerinin insan organlarına uygulanması, Mühendislik bakış açısı ile fizyolojik olayların incelemesi, İnsan vücudundaki sistemlerin yorumlanması ve problemleri çözmek için akışkanlar mekaniği prensiplerinden yararlanma, Kardiyovasküler, solunum, kas iskelet ve sinir sistemleri, biyoteknolojide kullanılan cihazlar.
Ders Kitabı:
 • Applied Biofluid Mechanics, Lee Waite, Ph.D., P.E. ; Jerry Fine, Ph.D. , Mc Graw Hill, 2007.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Akışkanlar Mekaniği Temelleri ve uygulamaları, Yunus A. Cengel, John M. Cimbala , Güven Bilimsel Yayınları, 2007.
 
BMM 411 – POLİMER MÜHENDİSLİĞİ (3-0) 3
Polimerlerin Tarihsel Gelişimi. Polimer Kimyası. Polimerlerin Yapısı Özellikleri. Polimerlerin Sınıflandırılması. Polimerlerin Isıl ve Mekanik Özellikleri. Polimer Işleme Teknolojileri. Yaygın Olarak Kullanılan Endüstriyel Plastik ve Kauçuk ların Özellikleri ve Uygulama Alanları.
Ders Kitabı:
 • Industrial Polymers and Their Applications”, M. Chanda, S.K. Roy, CRS Press Taylor&Francis Group, ISBN: 13: 978-1-4200-8058-2.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Introduction to Polymer Science and Chemistry” M. Chanda, CRS Press Taylor&Francis Group, ISBN:13: 978-0-8493-7384-8
 
BMM 413 – ORGANİK KİMYA (3-0) 3
Organik kimya temel konuları : karbon bileşikleri, alkoller, eterler, aldehitler, ketonlar, karboksilik asitler, benzenler, aminler, adlandırma, sentez ve tepkimeleri, NMR, IR, MSpec.
Ders Kitabı:
 • Solomon, TWG. ve Fryhle, CB, Organik Kimya, 7th baskı.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Organik Kimya, Hart Craine, Palme Yayıncılık, 2000.
 
BMM 415 – BİYOMEDİKAL OPTİK  (3-0) 3
Biyomedikal optik dersi optik konusundaki temel kavramlara giriş yaparak ışığın genel prensipleri, ışın, geometrik ve fiber optik sistemler, lazerler, girişim ve kırınım, doku optiği, biyofotonik gorüntüleme konularını içerir.
Ders Kitabı:
 • L. V. Wang, H. Wu, Biomedical optics: principles and imaging, Wiley-Interscience, 2007.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • R. Splinter, B. A. Hooper, An introduction to biomedical optics, Taylor & Francis, 2007.
 • N. Ramanujam, Handbook of Biomedical Optics, Taylor and Francis, 2010.
 
BMM 417 – MİKRODENETLEYİCİLER  (3-0) 3
Mikroişlemci ve mikrodenetleyici kavramları, mikrodenetleyici yapısı, mikrodenetleyiciler için geliştirme ortamları ve dilleri, mikrodenetleyici üreticileri, teknolojik eğilimler ve gelişmeler. Mikrodenetleyici mimarileri (Harvard-Von Neuman, RISC, CISC. vb.) mimariler arasındaki farklar, kullanım alanları, geliştirme araçları avantaj ve dezavantajları. Mikrodenetleyici geliştirme ortamı tanıtımı, proje oluşturma ve assembly dili ile kod yazma, program derleme, benzetime tabi tutma. Sistemi bir benzetim ortamında çizme, sistemin program kodunu yükleme, sistemi benzetime tabi tutma.
Ders Kitabı:
 • Ahmet Turan Özcerit, Murat Çakıroğlu, Cüneyt Bayılmış, 8051 Mikrodenetleyici Uygulamaları, Papatya Yayıncılık, 2005.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Scott M., The 8051 Microcontroller, Prentice Hall.
 
BMM 419 – BİYOSENSÖRLER  (3-0) 3
Biyosensörlerin temel işleyiş prensipleri; biyosensörlerin biyolojik komponentleri olan nükleik asitlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, enzimler-substrat ilişkisi, antijen-antikorlar etkileşimleri, ligant-reseptör etkileşimleri; biyolojik sinyallerin algılanması ve dönüştürücüler ve biyosensörlerin uygulama alanları.
Ders Kitabı:
 • Kiyoshi Toko, Biomimetic Sensor Technology: Cambrige University Pres, 2000 Susan R. Mikkelsen, Eduardo CortonJohn Bioanalitical Chemistry, Willwy.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Brian R. Eggins, Chemical Sensors and Biosensors, Wiley&Sons Ltd., 2002.
 • Andreas Manz, Nicole Pamme and Dimitri Iossifidis, Bioanalitical Chemistry, Imperial College Pres, 2003.
 • Susan R. Mikkelsen, Eduardo CortonJohn Bioanalitical Chemistry, Willwy and Sons Inc. Publication, 2004.
 
BMM 421 – BİYOMEDİKAL GÖRÜNTÜ İŞLEME  (3-0) 3
DIPmerkezi, DIP kullanan alan örnekleri, Görsel algı elemanları. Örnekleme ve Niceleme, Görüntü elemanları arasındaki temel ilişkiler, Gri düzey dönüşümleri, Histogram işleme. Aritmetik/Mantık işlemleri geliştirme, Uzay filtresinin temelleri, Keskinleştirici uzay filtreleri, Frekans uzayında görüntü işleme, Yumuşaklaştırıcı filtreler, Keskinleştirici frekans uzayı filtreleri, Homomorfik filtreleme, Frekans uzayı işlemleri uygulamaları, Görüntü onarma, Frekans uzayı filtreleme ile peryodik gürültü giderme, Bozulma fonksiyonu tahmini, Ters filtreleme, Geometrik ortalama filtre, Geometrik dönüşümler, Renkli görüntü işleme. Görüntü sıkıştırma, Görüntü segmentasyonu.
Ders Kitabı:
 • Digital Image Processing 2-d edition, R. Gonzalez, R. Woods.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Digital Image Processing Using MATLAB, R. Gonzalez, R. Woods, L. Eddins.
 
BMM 423 – STAJ II
En az 25 iş günü süresince öğrenci aldığı derslere uygun bir işletmede stajını gerçekleştirir. Aldığı derslerin bilgisini pratik ile harmanlayarak kapsamlı bir rapor haline getirir.
 
BMM 402 – BİTİRME PROJESİ (0-2) 1
Öğrenci, bölümüne ait konulardan birinde deneysel veya uygulamalı bir çalışma yapacak, daha sonra bunu rapor haline getirip jüri önünde savunacaktır. 
 
BMM 404 – TIBBİ CİHAZ BAKIM VE KALİBRASYONU (3-0) 3
Tıbbi cihazlarda kalibrasyon tanımı ve önemi. Tıbbi cihaz kalibrasyonunda karşılaşılan tipik ve güncel sorunlar, tıbbi cihazlarda kalibrasyon gerektiren durumlar, cihaz tipine göre genelde oluşan fonksiyon arızaları, cihazlara göre kalibrasyon sıklığı ve test edilmesi gereken parametreler. Tıbbi cihaz kalibrasyonu ile ilgili hizmet alanları, kalibrasyon hizmeti ile ilgili kuruluşlar.
Ders Kitabı:
 • Dersi veren öğretim üyesinin ders notları.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Measurement and calibration requirements, Alan S. Morris, 1997.
 
BMM 406 – İMPLANT TASARIMI VE TEKNOLOJİLERİ (3-0) 3
İnsan anatomisinin bilgisayarda modellenmesi, yürüyüş analizi, medikal implantların tasarımı ve analizi, Sonlu Elemanlar Analizi Yazılımı ile uygulama yapılması
Ders Kitabı:
 • Dersi veren öğretim üyesinin ders notları.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • ANSYS, User Manual, 2014
 
BMM 408 – ERGONOMİ (3-0) 3
Endüstriyel toplum ve ergonomi, insan makine sistemleri, insan çalışması ve özellikleri, iş organizasyonu, fiziksel ergonomi, çalışma yeri tasarımı ve yerleşim düzenlemesi, ergonomik değerlendirme kontrol listesi
Ders Kitabı:
 • Mühendislikte Ergonomik Faktörler, Prof. Dr. Muhittin Şimşek.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Review of "Brachytherapy Physics, Second Edition" Edited by Bruce R. Thomadsen, Mark J. Rivard and Wayne M. Butler.
 • Khan, Faiz (2003). The Physics of Radiation Therapy. Lippincott Williams & Wilk.
 
BMM 410 – KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR (3-0) 3
Algılayıcılar ve ağlara giriş, Endüstriyel iletişim protokolleri, RS485, CAN bus, gömülü yerel iletişim protokolleri, Akıllı algılayıcılar, Kablosuz algılayıcılar ve ağları, Kablosuz algılayıcı tek düğüm mimari yapısı, Taşma, dedikodu vs iletişim protokolleri, Zig Bee, Bluetooth, Kullancı tanımlı protokoller, Kablosuz algılayıcılarda fiziksel katman için radyo modülleri, Güç tüketimi ve frekans bandı kullanımı, Kablosuz algılayıcı ağ uygulamaları, Gezgin kablosuz algılayıcılar ve lokalizasyon.
Ders Kitabı:
 • I. F. Akyildiz, M. C. Vuran, Wireless Sensor Networks, John Wiley and Sons, 2010.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • A. Özbilen, Kablosuz Ağlar, Pusula Yayıncılık ve İletişim, 2006.
 
BMM 412 – NANOTEKNOLOJİYE GİRİŞ (3-0) 3
Nanoteknoloji nedir, Nanoteknolojinin atomik ve moleküler temelleri, Nanoyapıların sınıflandırılması, Nanoteknolojinin endüstriyel uygulamaları
Ders Kitabı:
 • Nanotechnology: An Introduction by Jeremy Ramsden, published by: Elsevier Science & Technology, 2011.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Charles P. Poole Jr. and Frank J. Owens (2003). Introduction to Nanotechnology, 400 pages, Wiley-Interscience, 1st edition, ISBN-10: 0471079359 2. Bhushan, B., Handbook of Nanotechnology, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, New York, 2004.
 
BMM 414 – BİYOMEDİKAL POLİMER TEKNOLOJİLERİ (3-0) 3
Polimer bilimi, polimerlerin kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri üzerinde öğrencileri bilgilendirmek; biyomedikal, tarım ve ambalaj sektörlerinde kullanılan, vücutta ya da doğada bozunabilen ve/veya biyouyumlu olan polimer malzemelerin özellikleri, üretimi ve kullanım alanları hakkında öğrencileri bilgilendirmek.
Ders Kitabı:
 • Kasapis, S., Norton, J.T., Ubbink,J.B. “Modern Biopolymer Science”, Elsevier, (2009). 2.Seeberger, P.H., Carell, T., “Biopolymers”, Elsevier, (2003). Lecture notes.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Johnson, R.M., Mwaikambo, L.Y., and Tucker, N. “Biopolymers”, Vol.14, No.3, Rapra Review Reports, (2003).
 • Wise, D.L., “Biomaterials and Bioengineering Handbook”, Marcel Dekker, (2000).
 
BMM 416 – BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI  (3-0) 3
Tıbbi informatik hasta verileri. Tıbbi verilere eğri uydurma ve interpolasyon. Tıbbi sinyallerin toplanması, saklanması ve analizi. Bilgi sistemlerinin güvenirliği. Biyomedikal Mühendisliğinde Tıp, farmakoloji ve Genetik gibi dallarda araştırma ve analiz amacıyla kullanılan yazılımlar ve MATLAB uygulamaları. Algoritma, veri tabanı ve benzetim geliştirme teknikleri.
Ders Kitabı:
 • E. H. Shortliffe, J. J. Cimino, Biomedical informatics:  computer applications in health care and biomedicine, Springer, 2006.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • J. Tan, Medical informatics:  concepts, methodologies, tools, and applications, 1. cilt., IGI Global snippet, 2008
 • F. T. De Dombal, Medical informatics:  the essentials. Butterworth-Heinemann, 1996.
 • H. Chen, Medical informatics:  knowledge management and data mining in biomedicine, Springer, 2005.
 
BMM 418 – BİYOİSTATİSTİK  (3-0) 3
Frekans dağılım tabloları, grafikler, Tanıtıcı istatistikler, merkezi eğilim ölçüleri, dağılım ölçüleri, Regresyon ve korelasyon analizi, SPSS uygulaması, Olasılık teorisi, teorik dağılımlar, Binom, Poisson dağılımları, Normal Dağılım, Örnekleme dağılımı ve hipotez kontrolü, Tek örnek testleri, Z testi, SPSS uygulaması, Tek örnek testleri, t testi, Korelasyon katsayısının önem kontrolü, Bağımsız iki grup ortalamasının karşılaştırılması, Bağımlı iki grup ortalamasının karşılaştırılması ( eş yapma t testi), Varyans analizi.
Ders Kitabı:
 • Bioistatistics, A Foundation For Analysis in the Health Sciences, Wayne W. D., John Wiley & Sons,Inc., 1995.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Statistics with Applications to the Biological and Health Sciences, M. Anthony Schork, Richard D. Remington, Prentice Hall, 2000.
 • Biometry: The Principles and Practice of Statistics in Biological Research, Sokal R. R., Rohlf F. J., 3 rd edition, W. H. Freeman & Co.
 
BMM 420 – RADYASYON FİZİĞİ  (3-0) 3
Radyasyonda kavramlar, Termal Radyasyon, Işın Kuantumları (foton kavramı), Atomik Yapı ve Radyasyon, Röntgen Işınlarının Elde Edilmesi, Saçılması, Absorpsiyonu. Nükleer yapı ve Radyoaktivite. Radyasyon Sayaçları, Doz Tanımları, Doz Ölçümleri. Radyasyonun Etkileri.
Ders Kitabı:
 • E. B. Podgorsak, Radiation Physics for Medical Physicists (Biological and Medical Physics, Biomedical Engineering), Springer, 2008.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • F. H Attix, Introduction to radiological physics and radiation dosimetry,Willey-VCH, 1986.
 • D. T. Graham, P.J. Cloke, Principles of radiological physics, Elsevier Health Sciences, 2003.
 
BMM 422 – TIBBİ ROBOTİK  (3-0) 3
Robotik sistemlerde kullanılan temel elemanlar; hareketlendiricilerin serbestlik dereceleri ve yapısal özellikleri, uç elemanları, sürücüler ve sürücü sistemleri, robotlarda kullanılan sensör çeşitleri. Hareketlendiricilerin kinematikleri; koordinat sınırlarının seçimi, direkt, ters kinematik, Jacobian matrisi, kinematik denklemlerin çözümü. Ana gövde ve eklem bileşimlerindeki hızlar, kuvvetler ve momentler; diferansiyel hareket,hız ilişkileri,bir hareketlendiricideki kuvvetlerin ve momentlerin tanımlanması. Dinamik modelleme; hareketlendirici için Lagrange’ın enerji ifadeleri, hareketin Lagrange denklemi, hareketlendirici modelin sayısal benzetimi. Yörünge planlaması; eklem yörüngesi, kartezyen yolu. Hareketlendiricinin kontrolü; geleneksel sistem tasarımı, geleneksel denetleyici tasarımı, kuvvet- moment denetimi
Ders Kitabı:
 • Medical Robotics, Ed. By Jocelyne Troccaz, 2011, John Wiley and Sons, Inc. ISBN: 978-84821-334-0.
Yardımcı Ders Kitapları:
 • Medical Robotics, P Gomes, Cambridge Consultants, UK., 2012, ISBN: 978-0-85709-130-7